1. Voorwaarden van toepassing
1.1 Op alle met ganiQ  B.V. gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient ganiQ telkens gelezen te worden als ganiQ B.V. en de ter uitvoering van de overeenkomst door ganiQ B.V. ingeschakelde derden.

2. Omvang verplichtingen
2.1 Met ganiQ gesloten overeenkomsten leiden voor ganiQ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij ganiQ gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van ganiQ verlangd kan worden.
2.2 ganiQ is gehouden uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen betreffende het selecteren van derden voor de uitvoering van aan ganiQ verstrekte opdrachten.
2.3 Voorzover ganiQ voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is ganiQ uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Plaatsing/toelating
3.1 Door ganiQ aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
3.2 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van ganiQ, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

4. Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op de datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering, ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
4.1.1 Bij annulering van opleidingen/evenementen/cursussen/advies/verblijf binnen drie maanden voor aanvang is € 155,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.
4.1.2 Bij annulering van door ganiQ op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde ‘op maat’ gemaakte opleidingen/evenementen/cursussen/advies (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door ganiQ gemaakte (door ganiQ te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door ganiQ gemaakte kosten.
4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

5. Betaling
5.1 Alle door ganiQ opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
5.2 Als van ganiQ meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan ganiQ voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

 

6. Uitspanning
6.1 Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

7. Intellectuele eigendom
7.1 Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door ganiQ ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft ganiQ houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

8. Aansprakelijkheid
8.1 ganiQ is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan ganiQ toe te rekenen tekortkoming is ganiQ alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ganiQ. Als ganiQ gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met ganiQ gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

9. Persoonsregistratie
9.1 Door het aangaan van een overeenkomst met ganiQ wordt aan ganiQ toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ganiQ uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. ganiQ zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.